top of page
TCI Homes-0300.jpg

Kijan mwen dwe konnen si zònn mwen kalifyé pou reklamasyon ? 

Kijan mwen ap rékonèt si mwen okipé tè léta? 

Kijan mwen fè konnen si papye tè a lejitim epwi enskri korektman?  

Poukisa mwen pa kapab konstwi sou yon tè kouwònn si mwen yon nasyonalité Turks-and-Caicos-Islander  

Mwen ap viv sou tè sa pou lontan, poukisa mwen paka rété la?  

Mwen te akòdé moso tè sa kisé tè Kouwònn “tè Léta” men mwen pa t janm fè okènn pyeman kisa mwen dwe fè?   

Yon moun bati sou pwòp moso tè pam ki pa pou moun sa, kisa mwen dwe fe pou mwen mete moun sa deyo?  

Si yon moun vann ou yon tè epwi ou genyen resi apre ou vinn apwann tè sa se moso tè kouwònn “tè léta” tè sa pa pou moun ki vann ou tè kisa mwen dwe fè?  

Kijan mwen kapab rampli pou yon moso tè kouwònn “Tè Leta”  

Kijan mwen kapab enskri pou yon moso tè kouwònn “Tè Léta” mwen deja bati sou li?

Kote mwen kapap jwen lwa ak dwa pou itilizé ak akizasyon pou tè kouwònn?

Sa ki legal nan dwa de lòm k ou okipé tè léta ?  

KESYON OU DWE KONNEN

bottom of page