top of page

Ede Nou bati Katye ki pi an sekirite, ki pi dirab nan Zile Turk Ak Caicos yo.

Sèvi ak fòm ki anba a pou kenbe nou okouran sou nenpòt pwoblèm de yon etablisman enfòmèl.

Idantite w ap rete kache. Men si ou ta renmen pou nou kontakte ou konsènan fòm ou soumèt la, tanpri bay enfòmasyon kontak ou nan seksyon "Nòt" nan fòm nan.

Mèsi paske w ede nou ede kominote TCI yo.

bottom of page